Zdaniteľné príjmy neziskovej organizácie

Pri zistení základu dane z príjmov právnických osôb u neziskovej organizácie sa postupuje podľa ustanovení § 17 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení  neskorších predpisov.
Nadväzujúc na inštitút § 12 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú príjmy z činností, ktorými dosahuje zisk alebo sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z nájomného, príjmov z predaja majetku, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov a príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.
Predmetom dane je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s jeho majetkom, je aj v prípade vybranej skupinu daňovníkov – neziskových organizácií. U týchto daňovníkov sú predmetom dane príjmy len z tých činností, ktorými by mohli podnikateľom konkurovať. Príjmy z ostatnej „nepodnikateľskej“ činnosti, z ktorej nedosahujú zisk alebo z ktorej sa nedá zisk dosiahnuť, nie sú predmetom dane. U „neziskových organizácií“ sú vždy predmetom dane aj príjmy z predaja majetku, príjmy z nájomného, príjmy z reklám, príjmy z členských príspevkov a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
V zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oslobodenie daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie sa vzťahuje na činnosti, za účelom ktorých vznikli. Ide o činnosti, ktoré sú základným poslaním týchto daňovníkov a vyplývajú z osobitných predpisov (na základe ktorých vznikli), konkretizované ďalej štatútom, stanovami, zriaďovateľskými alebo zakladateľskými listinami.
Od dane sú oslobodené aj členské príspevky podľa stanov, štatútu, zriaďovacích listín alebo zakladateľských listín prijaté záujmovými združeniami právnických osôb, profesijnými komorami, občianskymi združeniami v súlade s ustanovením § 13 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Z vyššie uvedených inštitútov právnej normy vyplýva, že príjem z prenájmu počítačov (majetku) je predmetom dane, na ktorý nie je možné aplikovať ustanovenie § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,  a preto v zmysle § 2 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je zdaniteľným príjmom.
Vychádzajúc z inštitútu § 49 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník v lehote podľa § 49. Daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie, Národná banka Slovenska a Fond národného majetku Slovenskej republiky nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43. Občianske združenia nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, a príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. b).
Z uvedeného inštitútu právnej normy vyplýva, že občianske združenie– daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie - dosahuje okrem oslobodených príjmov aj príjmy, ktoré sú zdaniteľnými príjmami. Predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a preto občianske združenie má povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie v lehote do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia.
Vychádzajúc  z inštitútu § 49 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov daňovník má povinnosť na účely podania daňového priznania zostaviť účtovnú závierku podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju predložiť správcovi dane.
Účtovná závierka je podľa ustanovenia § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov štrúkturovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú ďalej. Účtovná závierka obsahuje tieto všeobecné náležitosti:

  1. obchodné a sídlo účtovnej jednotky,
  2. identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené,
  3. právnu formu účtovnej jednotky,
  4. deň, ku ktorému sa zostavuje,
  5. deň jej zostavenia,
  6. obdobie, za ktoré sa zostavuje,
  7. podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky, podpisový záznam osoby zodpovednej za jej zostavenie, a osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva.

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva okrem všeobecných náležitostí obsahuje tieto súčasti:

  1. súvahu,
  2. výkaz ziskov a strát,
  3. poznámky.

 
V Žiline, 16. júna 2012.
Vypracovala: Ing. Marta Rešetková, PhD., daňová poradkyňa
 
 

Kľúčové slová: