Združenie právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území SR, ktoré má samostatnú právnu subjektivitu, vyberá od členov ročný členský príspevok vo výške 1 000 €. Je členský príspevok platený členmi daňovým výdavkom?

Vychádzajúc z ustanovenia § 19 ods. 3 písm. r) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov daňovým výdavkom je aj členský príspevok vyplývajúci z povinného členstva v právnickej osobe. Členský príspevok môže platiť fyzická osoba aj právnická osoba.
 
            Z uvedeného ustanovenia právnej normy vyplýva, že členský príspevok vo výške 1 000 €, ktorý platia členovia – právnické osoby združeniu, je výdavkom na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.
 
 
           
V Žiline, 10. februára 2012.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Marta Rešetková, PhD.
                                                                                           daňová poradkyňa,
č. o. 747/2004        
 
                                                                                            

Kľúčové slová: